IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE 90 ADET ÇİFT KATLI GÜVENLİK BARİYERİ MAL ALIM İŞİ IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2017-07-24 / Kategori : Duyurular

IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE 90 ADET ÇİFT KATLI GÜVENLİK BARİYERİ MAL ALIM İŞİ  IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

          Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne 90 Adet Çift Katlı Güvenlik Bariyeri Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası :2017/357356

1-İdarenin

a) Adresi :BAGLAR MAHALLESI DR. SADIK AHMET CADDESI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası :4762278003 - 4762278321

c) Elektronik Posta Adresi :ekberakis@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne 90 Adet Çift Katlı Güvenlik Bariyeri Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Depo

c) Teslim tarihi :Sözleşme süresi içerisinde en fazla 2 parti olacak şekilde ığdır emniyet müdürlüğü lojistik depoya teslim gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Bağlar Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. no:245 Merkez/Iğdır - Mali Hizmetler Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati :31.07.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Muayene ve Kabul Aşamasında çelik borular için E235 çelik kalitesinde +CR1 tipi ve TS EN 10305-3 belgeler

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bağlar Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. no:245 Merkez/Iğdır - Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bağlar Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. no:245 Merkez/Iğdır - Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.