KILIÇLI VE GAZİLER KÖYÜ MERA ISLAH PROJESİ KAPSAMINDA KILIÇLI VE GAZİLER KÖYÜ SINIRLARIN İÇERİSİNDE BULUNAN MERALARA 4 ADET GÖLGELİK 6 ADET SIVAT 20 ADET TUZLUK, 15 ADET KAŞINMA KAZIĞI VE 1 KM SU İSALE HATTI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-IĞDIR DİĞER Ö

Tarih : 2017-07-24 / Kategori : Duyurular

KILIÇLI VE GAZİLER KÖYÜ MERA ISLAH PROJESİ KAPSAMINDA KILIÇLI VE GAZİLER KÖYÜ SINIRLARIN İÇERİSİNDE BULUNAN MERALARA 4 ADET GÖLGELİK 6 ADET SIVAT 20 ADET TUZLUK, 15 ADET KAŞINMA KAZIĞI VE 1 KM SU İSALE HATTI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-IĞDIR DİĞER Ö Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

Kılıçlı ve Gaziler Köyü Mera Islah Projesi kapsamında Kılıçlı ve Gaziler Köyü sınırların içerisinde bulunan meralara 4 adet gölgelik 6 adet sıvat 20 adet tuzluk, 15 adet kaşınma kazığı ve 1 km su isale hattı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             :2017/359666

1-İdarenin
a) Adresi                    :Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü (PTT KEP igdiroim@ogm.hs01.kep.tr) Emek       Mah Fatih Cad. No 224 76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası   :4762275280 - 4762275282
c) Elektronik Posta Adresi      :
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı       :4 adet gölgelik 6 adet sıvat 20 adet tuzluk, 15 adet kaşınma kazığı 150 kg                    gres yağı ve 1 km su isale hattı yapım işi
                   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari      şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                    :KILIÇLI VE GAZİLER KÖYÜ MERALARI
c) İşe başlama tarihi               :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak       işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi      :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                    :Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Ömer Nasuhi Bilmen       Mah. Kombina Cad. Yakutiye / ERZURUM
b) Tarihi ve saati                     :31.07.2017 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Arazi Rehabilitasyon çalışmaları, Mera Islah Çalışmaları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP, Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığı Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Kombina Cad. Yakutiye / ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.