8 (SEKİZ) KALEM 8 (SEKİZ) KISIM KUMANYALIK KONSERVE ALIMI

Tarih : 2017-08-17 / Kategori : Duyurular

8 (SEKİZ) KALEM 8 (SEKİZ) KISIM KUMANYALIK KONSERVE ALIMI Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı


İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (IĞDIR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8 (SEKİZ) KALEM 8 (SEKİZ) KISIM KUMANYALIK KONSERVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2017/385671

 

1-İdarenin
a) Adresi :ATATÜRK MAHALLESI SEHITLER CADDESI NO:47 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası :4762276448 - 4762274346
c) Elektronik Posta Adresi :jthk11701@jandarma.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :8 (SEKİZ) KALEM 8 (SEKİZ) KISIM KUMANYALIK KONSERVE ALIMI İHTİYAÇ LİSTESİ VE TESLİM VE TESELLÜM TAKVİMİNDE AYRINTILI OLARAK CİNS VE MİKTARLARI BELİRTİLMİŞTİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :'IĞDIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI GEÇİCİ TESLİM TESELLÜM DEPOSU
c) Teslim tarihi :TAAHHÜT KONUSU KUMANYALIK KONSERVE MADDELERİ İÇİN İŞE BAŞLAMA TARİHİ; EK-A İHTİYAÇ LİSTESİ VE TESLİM - TESELLÜM TAKVİMİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN TARİH ARALIKLARINDA, BELİRTİLEN MİKTARLARDA TESLİM EDİLECEKTİR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :IĞDIR İL J.K.LIĞI - ATATÜRK MAHALLESI SEHITLER CADDESI NO:47 76000 - IĞDIR MERKEZ / IĞDIR
b) Tarihi ve saati :06.09.2017 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İHALEYE KATILAN TÜM İSTEKLİLER İHALE DOKÜMANI EKİNDE ÖRNEĞİ BULUNAN TAAHHÜTNAMEYİ İHALE AŞAMASINDA TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı IĞDIR İL J.K.LIĞI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 'IĞDIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.