YAKACAK ALIMI IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2017-10-16 / Kategori : Duyurular

YAKACAK ALIMI IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

Yakacak Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası       :2017/509641

 
1-İdarenin
a) Adresi       :KONAKLI MAHALLESI KAZIMKARABEKIR CADDESI 276 76100 IĞDIR        MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası   :4762251020 - 4762251039
c) Elektronik Posta Adresi      :
ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       :240 Ton Kalorifer Kömürü , 12 Ton Kırılmış Kuru Odun 
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari        şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri        :Müdürlüğümüze bağlı Hizmet binaları ile Aralık ve Tuzluca İlçe Emniyet        Müdürlüklerinde idarece gösterilecek depolara teslim edilecektir. Ayrıca teslim        yerleri teknik şartnamenin ekinde yer alan tabloda ayrıntılı gösterilmiştir.
c) Teslim tarihi        :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin 
       kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama        talimatının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde mal teslim edilecek.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği        Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad. No:276 IĞDIR
b) Tarihi ve saati        :01.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Iğdır Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 16/10/2015 tarih ve 2015/03 nolu kararı gereği İhalenin yapılacağı il olan Iğdır’da katı yakıt ihalesine;
- İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (İthalatçı tarafından fotokopisi onaylı)
- Üreticiler Uygunluk İzin Belgesi (Üretici tarafından fotokopisi onaylı)
- Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve
- Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (Satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi.
b)İstekli,üyesi olduğu Meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu.
c)İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek odası tarafından düzenlenen İmalat yeterlilik belgesi.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad. No:276 IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
1.Iğdır İl Mahalli Çevre Kurulunun kararı hükümleri bu ihale için geçerlidir. 2.İdaremizce bahse konu ihalede yapılan tüm masraflar (vergi,noter,harç.sigorta vb.)yükleniciye aittir. 3.Yükleniciye ödemeler toplam mal tesliminden sonra idare ve yüklenicide bulunan kantar tartı fişlerinin teyit edilip mutabakat sağlandıktan sonra muayene kabul ve ödeme işlemlerine başlanır. 4.Fatura karşılığı tahakkuk evrakı düzenlenerek Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir. Muhasebe Müdürlüğü tarafından Yüklenicinin bildireceği hesaba aktarılır. 5.Şartnamede belirtilen ürünün toplam miktar (ton) üzerinden % 20 eksik veya fazlasını almaya idare yetkilidir. 6.Teknik şartnamede belirtilen bütün hükümler geçerlidir. 7.ihaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/ uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin (Iğdır) ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.