DONDURULMUŞ LEVREK VE ÇİPURA 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

Tarih : 2017-10-24 / Kategori : Duyurular

DONDURULMUŞ LEVREK VE ÇİPURA 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

DONDURULMUŞ LEVREK VE ÇİPURA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası        :2017/516907

1-İdarenin
a) Adresi        :5 INCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI        76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası   :4762271660 - 4762271662
c) Elektronik Posta Adresi      :[email protected]
ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       :DONDURULMUŞ LEVREK (9.000 KG.) VE DONDURULMUŞ ÇİPURA        (9.000 KG) BALIĞI ALIMI
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari        şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri        :5 inci Hd.A.K.lığı Tşn.(Tük.)-320 Mal Saymanlığının yapacağı tebligata                      göre günlük ihtiyaçlar nispetinde Tşn.(Tük.)-320 Mal Saymanlığı yiyecek 
      depolarına teslim edilecektir.Muayenesinin tamamlanmasını müteakip Gökay,                     Telçeker, Ziyaret, Ortakent, Gürbulak, Kozlu, Aralık Tb. ve Bl. merkezlerine        yüklenici araçları (idarenin istediği cins ve miktarda araç) ile ücretsiz olarak        istenilen birliğe teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi        :Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren ihale dokümanı        EK-A’da (Malzeme İhtiyaç Listesi) belirtilen teslim programına uygun                      olarak işe başlanacaktır. (Her kısım için belirtilen tarihte işe başlanacaktır.         İşe başlama tarihinden önce sözleşmenin imzalanması halinde işe başlama        tarihi belirtilen tarihler olacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin
       öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde ise sözleşmenin                      imzalandığı günü takip eden günden itibaren başlanacak ve işin süreside bu            tarihten itibaren hesaplanacaktır. Ancak; İşin bitiş süresi EK-A Malzeme       İhtiyaç Listesinde belirtilen İşin Bitiş Tarihini geçmeyecektir.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :5’ İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI        76100 - MERKEZ / IĞDIR
b) Tarihi ve saati        :13.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5’ İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI 76100 - MERKEZ / IĞDIRadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5’ İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI 76100 - MERKEZ / IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.