20000 LİTRE EURODIESEL MOTORİN IĞDIR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

Tarih : 2017-12-22 / Kategori : Duyurular

20000 LİTRE EURODIESEL MOTORİN IĞDIR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

20000 LİTRE EURODIESEL MOTORİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası        :2017/650705

1-İdarenin
a) Adresi        :BAGLAR MAH. ATATÜRK CAD. 1 76000 MERKEZ IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası   :4762273189 - 4762273744
c) Elektronik Posta Adresi      :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       :20000 LİTRE EURODIESEL MOTORİN
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari        şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri        :Satın alınacak yukarıdaki petrol ürünü yüklenicinin Iğdır Mücavir Alan        Sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonundan idarenin ihtiyacı doğrultusunda        peyderpey fiş karşılığı teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi        :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 gün içerisinde işe başlanacak        31.12.2018 ‘e kadar partiler halinde teslim edilecektir.3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:1 Iğdır
b) Tarihi ve saati        :29.12.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Akaryakıt alımı ihalelerinde Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ile İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde uygun lisans istenilmesi gerekmektedir.
a) İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış İş Yeri açma ve izin belgesi
b) İstekliye EPDK’dan Bayilik yapmak üzere verilmiş istasyonlu bayilik belgesi
İstekliler;
1) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise ; Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayısi” ise Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’ nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesini,
3) İstekli Türkiye´ de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini,
4) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
(Motorin) TS Nosu: TS EN 590+A1, Tüpraş Spec No: 403 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Onay Yöntemleri Standardında belirtilen özellikleri ihtiva edecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:1 Iğdır adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır Belediye Başkanlığı Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:1 Iğdır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.