İLAN KANTİN KİRALAMA İŞİ

Tarih : 2018-02-09 / Kategori : Duyurular

İLAN KANTİN  KİRALAMA İŞİ Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

           İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İŞİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

           İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İŞİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adresi       :İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Iğdır Devlet Hastanesi
b) Telefon ve faks numarası   :2277589-2260308
c) Elektronik Posta Adresi      :[email protected]
2-İhale konusu;
a) Niteliği, türü ve miktarı       :Iğdır Devlet Hastanesi 482 M2 Kantin Kiralama işi.
b)İşin Süresi        :3 (üç) YIL
c)Başlama Bitiş Tarihi             : Yer teslimi yapıldığı tarihte kiralama süresi başlar ve başlama tarihinden        itibaren kiralama süresi 3(üç)  yıldır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        : İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı (Topçular Mah. Hürriyet        Cad. Eğitim Sağlık Ocağı Binası Kat:1 Iğdır) toplantı odası da yapılacaktır.
b) Tarihi ve saati        :19.02.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
a) İkametgâh İlmühaberi ( altı aydan eski olamaz) ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı.
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), veya onaylı nüfus kayıt örneği;
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya satın alma birimimizce onaylanmış fotokopisi,
d) Geçici teminat (%10)
e) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f) İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve b) bendindeki belgeler,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
h) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış sabıka kayıt belgesinin aslı(altı aydan eski olamaz.) Komisyona ibraz edilecektir.
ı) En az 2 yıl çay ocağı, kantin, kafeterya, pastane vb. işletmeciliği işiyle iştigal ettiğine dair iş deneyimini gösterir belge.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. Şartname aldığına dair dekont ihale esnasında sunulacaklardır.
5.1.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (ellitürklirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı (Topçular Mah. Hürriyet Cad. Eğitim Sağlık Ocağı Binası Kat:1 Iğdır) adresinde satın alma biriminden satın alınabilir. Şartname bedelini Iğdır Devlet Hastanesi Halk Bankası Iğdır Şubesinde bulunan TR11 0001 2009 6790 0079 0000 07 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.
6. Teklifler, en geç ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı (Topçular Mah. Hürriyet Cad. Eğitim Sağlık Ocağı Binası Kat:1 Iğdır) ihale toplantı odası adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
7. Bu ihale için Muhammen bedel 1.056.000 TL(birmilyonellialtıbintürklirası) ‘dir. İstekliler muhammen bedelin %10 ‘ndan (105.600TL)’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.