BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Tarih : 2018-03-13 / Kategori : Duyurular

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK  BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

İDAREMİZ SAĞLIK TESİSLERİNİN JENERATÖR, KOMPANZASYON PANOSU, YILDIRIM KORUMA TESİSATI, TRAFO VE ASANSÖRLERİNİN BAKIM ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası        :2018/77545

1-İdarenin
a) Adresi                                 :TOPÇULAR MAH.HÜRRİYET CAD.EĞİTİM SAĞLIK OCAĞI BİNASI KAT:2        IĞDIR MERKEZ IĞDIR IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası   :4762277589 - 4762260308
c) Elektronik Posta Adresi      :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı       :2 KISIM İDAREMİZ SAĞLIK TESİSLERİNİN JENERATÖR,                     KOMPANZASYON PANOSU, YILDIRIM KORUMA TESİSATI, TRAFO VE         ASANSÖRLERİNİN BAKIM ONARIM İŞİ
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                     şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        :IĞDIR DEVLET HASTANESİ VE EK HİZMET BİNASI, AĞIZ VE DİŞ        SAĞLIĞI MERKEZİ, TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ.
c) Süresi       :İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI        TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati        :27.03.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-İstekliler Asansör Bakım Onarım Kısmı için; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS EN 13015 + A1) veya T.C. Bilim  Sanayi  ve Teknoloji  Bakanlığının satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.