ÖZAL CADDESİNDE KİLİT PARKE TAŞI, BETON BORDÜR VE OLUK TAŞI YAPIM İŞİ HOŞHABER BELEDİYESİ

Tarih : 2018-03-22 / Kategori : Duyurular

ÖZAL CADDESİNDE KİLİT PARKE TAŞI, BETON BORDÜR VE OLUK TAŞI YAPIM İŞİ HOŞHABER BELEDİYESİ Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

Özal Caddesinde Kilit Parke Taşı, Beton Bordür ve Oluk taşı yapım işi 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası        : 2018/133860

 
1-İdarenin
a) Adresi       : FARUK TOKA MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ 76100 HOŞHABER IĞDIR
       MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası  : 4762580467 - 4762580204
c) Elektronik Posta Adresi       : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı       : 1.966 m2 8 cm Beton kilit parke taşı döşeme işi, 5.000 m2 8 cm Beton kilit        parke taşı döşeme işçiliği, 860 mt Beton Bordür taşı ve 860 mt Oluk taşı 
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari        şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer       : HOŞHABER BELEDİYESİ HİZMET BİNASI
c) İşe başlama tarihi              : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak        işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi       : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       : HOŞHABER BELEDİYESİ FARUK TOKA MAHALLESİ CUMHURİYET        CADDESİ NO/15
b) Tarihi ve saati        : 30.03.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk
Lirası) karşılığı HOŞHABER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-
imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HOŞHABER BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI
SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde
verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.