IĞDIR-ARALIK YENİDOĞAN TV/FM ANA VERİCİ İSTASYONU DİKENLİ TEL VE TEL KAFESTEN OLUŞAN ÇEVRE İHATA ENGELİ YAPIM İŞİ TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2018-05-19 / Kategori : Duyurular

IĞDIR-ARALIK YENİDOĞAN TV/FM ANA VERİCİ İSTASYONU DİKENLİ TEL VE TEL KAFESTEN OLUŞAN ÇEVRE İHATA ENGELİ YAPIM İŞİ TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

Iğdır-Aralık Yenidoğan TV/FM ana verici istasyonu dikenli tel ve tel kafesten oluşan çevre ihata engeli yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             :2018/238444

1-İdarenin
a) Adresi       : Köşk Mahallesi Palandöken Hastane Kavşağı Palandöken/ ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası   :4423171031 - 4423171012
c) Elektronik Posta Adresi      :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı       :1 Adet, yapım işi.
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                     şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer       :Iğdır ili Aralık İlçesi Yenidoğan TV/FM Ana Verici İstasyonu (Ağrı Dağı eteği)
c) İşe başlama tarihi       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak        işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi       : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       : TRT Erzurum Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 5 Palandöken/        Erzurum
b) Tarihi ve saati        :29.05.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt  yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları
tebliğinin” B3 Grubu
İşler ile B3 Grubu işlerin onarım ve tadilatı ya da altyapı işleri grubundan AXVIII grubu işler benzer iş
olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık (4 yıllık fakülte).
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TRT Erzurum
Müdürlüğü hizmet binası zemin kat Satınalma Servis Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TRT Erzurum Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 5
Palandöken/Erzurum adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.