KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Tarih : 2018-06-04 / Kategori : Duyurular

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ  SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK  BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

Sonuç Karşılığı Kit Cihaz Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası       :2018/267073

1-İdarenin
a) Adresi       :TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK        BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası   :4762277589-90 - 4762260308
c) Elektronik Posta Adresi      :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       :Sonuç Karşılığı 265.100 Test Hormon-Eliza ve 681.000 Test Biyokimya,       40.000 Test Hemogram toplamda 986.100 Test olmak üzere Kit Cihaz Alımı işi 
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari        şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri        :Iğdır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Halk Sağlığı Laboratuvarına.
c) Teslim tarihi        :Iğdır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Halk Sağlığı Laboratuvarında        kullanılmak üzere Sonuç Karşılığı 265.100 Test Hormon-Eliza, 681.000 Test        Biyokimya ve 40.000 Test Hemogram Kiti Cihaz Alımı, olmak üzere toplamda        986.100 Test Kit Cihaz alım işi. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip teknik       şartnamede belirtilen süre içerisinde, Iğdır Halk Sağlığı Laboratuvarınca 
       Yükleniciden cihaz veya cihazlar talep edilecek olup; cihaz veya cihazlar       teknik şartname doğrultusunda Iğdır Halk Sağlığı Laboratuvarına kurulacaktır.       Kitler ise Sözleşme tarihini müteakiben 24 ay süreyle Iğdır Halk Sağlığı                     Laboratuvarınca kısımlar halinde talep edilecektir. İhale uhdesinde kalacak      firma, Laboratuvarın stoğunda en az 1 (Bir) aylık kit bulunduracaktır. Sözleşme                    süresi 24 ay olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :Topçular Mah. Hürriyet Cad. Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası        Kat:2 Merkez / IĞDIR
b) Tarihi ve saati        :26.06.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Aday veya istekli teklif ettiği ürünün (Cihaz ve Kitler) imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB kaydı ve ürünlerin (Cihaz ve Kitlerin) TİTUBB’ da tedarikçi firma altında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt ve bildirim işlemlerinin tamamlanmış olduğuna dair TİTUBB kayıt şartı aranacak ve bu durum ihale dosyasında belgelenecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İsteklinin adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen istekli adına imalat yeterlik belgesi,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen İstekli adına Kapasite Raporu,
d) İsteklinin Kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen ve isteklinin teklif edilen ürünün üreticisi olduğunu gösteren belge ve belgeler,
e) Tıbbi Cihaz Üreticisi OEM (Orıgınal Equipment Manafacturar-Orıgınal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
f) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili Kurum ve Kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edilen tıbbi cihazların teknik özelliğini gösteren Kataloğ, Fotoğraf veya broşürlerini ve teknik şartnameye birebir cevaplarını içeren açıklamakarını ihale dosyasında sunmak zorundadır. İhale süresince evrakların inceleme esnasında ihale komisyonu gerek gördüğünde cihazlar için, firmalardan tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde demostrasyon yapılması istenecektir. İstekliler, Kit ve Cihazlarla lgili tüm teknik dokümanları (Katalog, Fotoğraf v.b. Orijinal Dokümanlar ve Türkçe Kılavuzlar) ve Teknik Şartnameye cevapları ihale dosyasında vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü kit Karşılığı ve/veya sonuç karşılığı cihaz temini işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Topçular Mah. Eski Eğitim Sağlık Ocağı Binası Kat:2 Merkez / IĞDIR 76000 adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI IĞDIR ŞUBESİ İBAN: TR 54 0001 2009 6790 0079 0000 09 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.