5'İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI SORUMLULUK BÖLGESİNDE BULUNAN ÜS BÖLGESİNİN TRAFO, AG ELEKTRİK HATTI VE ÇEVRE AYDINLATMA SİSTEMİNİN YAPIM, BAKIM ONARIMI 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Tarih : 2018-09-26 / Kategori : Duyurular

5'İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI SORUMLULUK BÖLGESİNDE BULUNAN ÜS BÖLGESİNİN TRAFO, AG ELEKTRİK HATTI VE ÇEVRE AYDINLATMA SİSTEMİNİN YAPIM, BAKIM ONARIMI 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

5'İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI SORUMLULUK BÖLGESİNDE BULUNAN ÜS BÖLGESİNİN TRAFO, AG ELEKTRİK HATTI VE ÇEVRE AYDINLATMA SİSTEMİNİN YAPIM, BAKIM ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası :2018/461911

 

 

1-İdarenin

a) Adresi :5 INCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI 76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası :4762271660 - 4762271662

c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :1 ADET YAPIM İŞİ (43 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :5'İNCİ HUDUT A. 4'NCÜ HD.TB.K.LIĞI, KARTAL ÜS BÖLGESİ, AT VADİSİ, EŞEK VADİSİ, HAŞİM TÜRKOĞLU HD.KRK.K.LIĞI SORUMLULUK BÖLGELERİ

c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :5'İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 76100-IĞDIR / MERKEZ / IĞDIR

b) Tarihi ve saati :28.09.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B III GRUBU YENİ YAPI VE ONARIM İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 35 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5'İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / IĞDIR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 76100-IĞDIR / MERKEZ / IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 


46.2. İşin yapılacağı yerin zemininin taş / kayalık olması nedeniyle yüklenici firmanın 1 adet gerekli tonaja sahip paletli kırıcılı ekskavatör bulundurması gerekmektedir. Ekskavatöre ait her türlü ulaşım, kira, yakıt, işçilik, sigorta masrafları, kaza, vs. giderler yüklenici firmaya ait olup, idareden herhangi bir ilave ödenek talep edilmeyecektir. 46.3. Çizilecek proje ile enerji masadesi alınması ve işin kabulünün yaptırılması yükleniciye aittir. Çizilen proje 2 nüsha halinde idareye de teslim edilecektir. Madde 46.1 - Ek Şartnameler Yüklenici, sözleşmeye bağlanan işi, ihale dosyasında bulunsun veya bulunmasın sözleşmenin doğal eki olan; a. Yapım İşleri Genel Şartnamesine, b. Özel Teknik Şartnamesine, c. Genel Teknik Şartnameye, d. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine, e. Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine, f. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerine, g. Fenni Şartnamelere, h. Yürürlükte Olan Türk Standartlarına, i. Yürürlükteki tüm yönetmelik ve şartnamelere uygun yapmayı taahhüt eder.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.