25000 LİTRE MOTORİN ALIMI IĞDIR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2018-12-06 / Kategori : Duyurular

25000 LİTRE MOTORİN ALIMI IĞDIR İL TARIM VE  ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

25.000 Litre Motorin Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası       : 2018/623810

 
1-İdarenin
a) Adresi       : Emek Mah.Vatan Sokak No:34 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762276344 - 4762276725
c) Elektronik Posta Adresi     : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı      : 25.000 Litre Motorin Alımı
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari       şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri       : Akaryakıt firması istasyonundan İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğüne ait       araçlara Taşıt Tanıma Cihazı takılacağından araçlar Türkiye’nin                    her  yerinden yüklenicinin bayisi olduğu lisanslı bayilerden alım 
      yapabileceklerdir. Ayrıca kuruma ait 3 adet jeneratörün akaryakıt ihtiyacı       da talep fişi karşılığında imza karşılığı görevlendirilecek personel        nezaretinde teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihleri       : Araçların ve Jeneratörlerin ihtiyacı doğrultusunda mal bitimine  kadar        kısım kısım alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       : Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Emek Mahallesi Vatan Caddesi No:34       IĞDIR
b) Tarihi ve saati                   : 21.12.2018 - 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama  Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama  Kuruluşu Bayisi ise Bayilik Belgesi veya Bayilik
sözleşmesi,
c) İsteklinin bağlı olduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini sunmalıdır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Iğdır İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü Emek Mah.Vatan Cad.No:34 IĞDIR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.