TIBBİ CİHAZ BAKIM-ONARIM-KALİBRASYON-PARTİKÜL ÖLÇÜM VALİDASYON-MERKEZİ OKSİJEN/KURU HAVA/VAKUM SİSTEMİ VE PNÖMATİK SİSTEM HİZMETİ ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tarih : 2019-01-07 / Kategori : Duyurular

TIBBİ CİHAZ BAKIM-ONARIM-KALİBRASYON-PARTİKÜL ÖLÇÜM VALİDASYON-MERKEZİ OKSİJEN/KURU HAVA/VAKUM SİSTEMİ  VE PNÖMATİK SİSTEM HİZMETİ ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

TIBBİ CİHAZ BAKIM-ONARIM-KALİBRASYON-PARTİKÜL ÖLÇÜM VALİDASYON-MERKEZİ OKSİJEN/KURU HAVA/VAKUM SİSTEMİ VE PNÖMATİK SİSTEM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            :2018/701726

 
1-İdarenin
a) Adresi       :TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK        BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası :4762277589-90 - 4762260308
c) Elektronik Posta Adresi    :[email protected]
ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı     :MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SAĞLIK TESİSLERİNİN 12 AYLIK TIBBİ CİHAZ                    BAKIM-ONARIM-KALİBRASYON-PARTİKÜL ÖLÇÜM VALİDASYON- 
      MERKEZİ OKSİJEN/KURU HAVA/VAKUM SİSTEMİ VE PNÖMATİK       SİSTEM HİZMETİ ALIMI
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari       şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer       :IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TESİSLERİ IĞDIR DEVLET       HASTANESİ, AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, TUZLUCA DEVLET                 HASTANESİ, HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ve ÜREME SAĞLIĞI BİRİMİ
c) Süresi       :İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       :IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-BİNA SAĞLIK HİZMETLERİ        BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati       :30.01.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Yüklenici firma TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar standardına uygun hizmet veren A grubu cihazlar kapsamında; Anestezi, Ventilatör/respiratör, Ultrason/USG/Doppler/Eco vb. cihazlarla ilgili belgeye sahip olmalıdır. Kemik dansitometre, Mamografi, Radyolojik görüntüleme cihazları, ilgili belgeye sahip olmalı veya bu standartlara uygun alt yüklenici ile çalışacağını taahhüt etmelidir. Bu belgeleri ihale dosyasında idareye sunmalıdır. Yüklenici firma TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar standardına uygun hizmet veren B grubu cihazlar kapsamında; endoskopi cihazları ve aksesuarları, Ameliyat lambası, Ameliyat masası, Ameliyat mikroskopu,Defibliratör,EEG, Efor, Elektrokoter, EKG, EMG, Fako cihazı ve aksesuarları, Göz Unit, Hastabaşı Monitör, Holter, Küvöz, NST, Odyometre, Perfüzyon pompası, SPO2, Diş ünit ve aksesuarları Fizik tedavi vb. cihazlarla, ilgili belgeye sahip olmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında idareye sunmalıdır. Yüklenici firma TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar standardına uygun hizmet veren C grubu cihazlar kapsamında; Ateşölçen cihazlar, Dermaton, Flowmetre, Hasta ısıtma, Hidroterapi, İnfüzyon pompası, İşitme cihazı, Sternum testeresi, Üroloji masası, Benmari su banyosu, Bilirubin metre, Biyolojik ve tıbbi kabinler, Etüv, İncubator, Kan çalkalama, Kan ısıtma, Santrifüj, vb. cihazlarla ilgili belgeye sahip olmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında idareye sunmalıdır. 
Kalibrasyon laboratuvarlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN,
TIBBİ CİHAZ (BİOMEDİKAL CİHAZ) BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ VE KALİBRASYON HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.