8 ADET (MERKEZ TACİRLİ,YÜZBAŞILAR,EVCİ,KASIMCAN,BAYRAKTUTA,ÇALPALA, KÜLLÜK VE TUZLUCA İLÇESİ GAZİLER KÖYÜ)KÖYÜN KÖY İÇİ SULAMA KANALLARININ BETON KANAL YAPIMI IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2019-03-28 / Kategori : Duyurular

8 ADET (MERKEZ TACİRLİ,YÜZBAŞILAR,EVCİ,KASIMCAN,BAYRAKTUTA,ÇALPALA, KÜLLÜK VE TUZLUCA İLÇESİ GAZİLER KÖYÜ)KÖYÜN KÖY İÇİ SULAMA  KANALLARININ BETON KANAL YAPIMI IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

8 Adet (Merkez Tacirli,Yüzbaşılar,Evci,Kasımcan,Bayraktuta,Çalpala,Küllük ve Tuzluca İlçesi Gaziler Köyü)köyün Köy İçi Sulama kanallarının Beton Kanal Yapımı yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası           : 2019/145726
 

1-İdarenin
a) Adresi       : Emek Mah. Fatih Cad. Halfeli Yolu Stat Karşısı 166 76000 IĞDIR
       MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762276542 - 4762276545
c) Elektronik Posta Adresi    : [email protected]
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı     : 8 Adet (Merkez 
       Tacirli,Yüzbaşılar,Evci,Kasımcan,Bayraktuta,Çalpala,Küllük ve Tuzluca        İlçesi Gaziler Köyü)köyün Köy İçi Sulama kanallarının Beton Kanal Yapımı
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari        şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer       : 8 Adet (Merkez Tacirli, Yüzbaşılar, Evci, Kasımcan, Bayraktuta, Çalpala,          Küllük ve Tuzluca İlçesi Gaziler Köyü)köyün Köy İçi Sulama kanallarının        Beton Kanal Yapımı
c) İşe başlama tarihi      : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi        yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                   : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       : Emek Mah. Fatih Cad. Halfeli Yolu No:166 IĞDIR
b) Tarihi ve saati       : 25.04.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A-ALTYAPI İŞLERİ
IX GURUP-SU YAPILARI
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Iğdır il Özel
İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Emek Mah. Fatih Cad. Halfeli Yolu No:166
IĞDIR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır il Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.