DONDURULMUŞ BALIK SATIN ALINACAKTIR 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Tarih : 2019-09-16 / Kategori : Resmi İlanlar

DONDURULMUŞ BALIK SATIN ALINACAKTIR 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI Reklam Alanı

2 KISIM DONDURULMUŞ BALIK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası           :2019/429815

 
 
1-İdarenin
a) Adresi       :5 INCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI        76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762271660 - 4762271662
c) Elektronik Posta Adresi    :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı      : 2 KISIM DONDURULMUŞ BALIK ALIMI
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari         şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri         :5’ inci Hd.A.K.lığıTşn.(Tük.)-320 Mal Saymanlığının yapacağı tebligata         göre günlük ihtiyaçlar nispetinde Tşn.(Tük.)-320 Mal Saymanlığı yiyecek        depolarına teslim edilecektir. Muayenesinin tamamlanmasını müteakip 
       Gökay, Telçeker, Ziyaret, Ortakent, Fehmi Altınordu, Gürbulak, Kozlu,        Aralık Tb. ve Bl. merkezlerine yüklenici araçları (idarenin istediği cins ve                      miktarda araç) ile ücretsiz olarak istenilen birliğe teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi       :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İhale Dokümanının Eki olan
       ihtiyaç çizelgesi ve tedarik planında belirtilen tarihlerde işe başlanacaktır.                    Sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi (ihtiyaç
                    listesinde belirtilen işe başlama tarihlerinden sonraki bir tarihte 
                     imzalanması) halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip o aya ait        tebligatlar ilgili saymanlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici tarafından 
      alınmak zorundadır. Alınmadığı takdirde tebligat yapılmış sayılacak ve mal      getirmediği hallerde uygulanan cezai müeyyide uygulanacaktır. Teslimatlar       ihtiyaç listesinde belirtilen tarihe kadar devam edecektir. Teslim şartlarına       ilişkin ayrıntılı düzenlemeler, Sözleşme Tasarısı Madde 30.1 maddesinde      yer verilmiştir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       :5’İNCİ HUDUT ALAY K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI        76100-IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Tarihi ve saati        :08.10.2019 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5’İNCİ HUDUT ALAY K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 76100-IĞDIR MERKEZ/IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası