AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR MELEKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih : 2020-01-07 / Kategori : Resmi İlanlar

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR MELEKLİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI Reklam Alanı

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :2020/3164

1-İdarenin
 
a) Adresi                 :NAMIK KEMAL MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE TOLGA ARTUĞ BULVARI      NO:78 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762286001 - 4762286057
c) Elektronik Posta Adresi   :[email protected]
ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :50000 litre motorin (euro dizel) 7000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şart        nameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                    :İdaremizin depolama imkanları olmadığından 95 oktan Kurşunsuz Benzin        ve Motorin (Eurodizel) Melekli Belediyesi sınırlarına en fazla 2 (iki) km 
     mesafe içinde olması kaydıyla yüklenicinin göstereceği akaryakıt
      istasyonunda yakıt pompasından veya tanker ile idaremizin garajında        araçların deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi      :01.02.2020 TARİHİNDEN ALIM İŞİNE BAŞLANACAK VE MAL ALIMI                    İHTİYACA GÖRE AKARYAKIT TALEP FİŞİ KARŞILIĞINDA PARTİLER 
      HALİNDE 31.12.2020 SONUNA KADAR TESLİM ALINACAKTIR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                 :MELEKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI NAMIK KEMAL MAHALLESİ ŞEHİT        PİYADE UZM. ÇVŞ. TOLGA ARTUĞ BULVARI NO:28
b) Tarihi ve saati       :21.01.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi
2)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
3)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’ nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE BELGELERİ İLE AKARYAKITIN EPDK TARAFINDAN BELİRLEDİĞİ STANDARTLARDA ANALİZ RAPORLARI 
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
ODA SİCİL BELGESİ,UYGUN LİSANS BELGESİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MELEKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (FEN İŞLERİ BİRİMİ) NAMIK KEMAL MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE UZM. ÇVŞ. TOLGA ARTUĞ BULVARI NO:28 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.