AMBULANS İÇİ YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tarih : 2020-02-12 / Kategori : Resmi İlanlar

AMBULANS İÇİ YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Reklam Alanı

AMBULANS İÇİ YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        :2020/68285

1-İdarenin
a) Adresi                   :TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK      BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası :4762277589-90 - 4762260308
c) Elektronik Posta Adresi    :[email protected]
ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı      :AMBULANS İÇİ YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI İŞİ 17 KALEM
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnam       eden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                   :İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
c) Teslim tarihi                   :Malın/İşin teslim süresi sipariş formu firmaya bildirildikten sonra 10 takvim      günüdür. Yüklenici firma sözleşme imzalandığı gün işe başlayacak,
      sözleşmenin süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24 aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer      :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati      :21.02.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemeler Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak olacaktır. Teklif edilen malzemelerin UBB çıktıları ihale dosyasına konacaktır.
b) İhaleye iştirak eden; ithalatçı veya üreticisi ise Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olduklarına dair belgeyi, alt bayi ise Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisteminde  ithalatçı veya üreticinin ürünlerine alt bayi olduklarını gösterir belgeyi, ihale dosyasına konacaktır.
c) TİTUBB veya ÜTS ‘ ye kaydı bulunması zorunlu olmayan kapsam dışı malzemeler için üretici yada disbiratör firmanın  kapsam dışı beyanı teklif dosyasında sunulacaktır.
d) Tıbbi cihaz kapsamındaki ürünler veya cihazlar için teklif veren istekliler tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında “Satış Merkezi Yetki Belgesi” ni teklif dosyasında sunacaktır. Kapsamdışı ürün teklif eden isteklilerin bu belgeyi sunma zorunluluğu yoktur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif sundukları kalem/lere ait teknik özellikleri gösteren katolog veya broşürleri teklif dosyasında sunmak zorundadırlar.İhale komisyonu gerek görürse tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune isteyebilir. İstekliler bu talebi yerine yerine getirmekle yükümlüdür. Belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların ilgili kalem/lerde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası