3 ADET SONDAJ ODASI, 1 ADET DALGIÇ POMPA İNDİRİLMESİ VE ARA BAĞLANTI HATLARI YAPIM İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Tarih : 2020-04-02 / Kategori : Resmi İlanlar

3 ADET SONDAJ ODASI, 1 ADET DALGIÇ POMPA İNDİRİLMESİ VE ARA BAĞLANTI HATLARI YAPIM İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Reklam Alanı

3 Adet Sondaj Odası, 1 Adet Dalgıç Pompa İndirilmesi ve Ara Bağlantı Hatları Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 İKN                : 2020/177962

1-İdarenin
a) Adı                             : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM 
               KURUMLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi                         : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ
                                         REKTÖRLÜK BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR  
c) Telefon ve faks numarası: 4762230010 - 4762230017
 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 3 Adet Sondaj Odası, 1 Adet Dalgıç Pompa İndirilmesi ve Ara Bağlantı 
   Hatları Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 3 Adet Sondaj Odası, 1 Adet Dalgıç Pompa İndirilmesi ve Ara Bağlantı 
    Hatlarının Betonarme ve Altyapısının Yapılması
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale  dokümanı içinde  bulunan idari şart      nameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü
ç) Süresi/teslim tarihi        : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi          : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi 
                                              yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 10.04.2020 - 11:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent 
    Yurtseven Kampüsü Rektörlük Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 tarih ve 30453 – M sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) grubu ALT YAPI İŞLERİ- IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ -3.İçme ve kullanma suyu şebekeleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MAKİNE MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası