TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2020-04-21 / Kategori : Resmi İlanlar

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Reklam Alanı

 3200 TON YONCA VE ÇAYIR OTU BİÇİMİ,  TIRMIKLANMASI, BALYALANMASI, NAKLEDİLMESİ VE İSTİFLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALESİ İLANI

1- İhalenin Konusu: 3200 Ton Yonca Ve Çayır Otu Biçimi,  Tırmıklanması, Balyalanması, Nakledilmesi Ve İstiflenmesi Hizmet Alımı işi satın alınacaktır.
2- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g İstisna maddesi kapsamında olup TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında  05.05.2020 günü saat 14.00’da yapılacaktır.
3- İhaleye ait geçici teminatlar (nakit olması halinde) İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Aralık  Şubesi TR 040001 0006 6905 9943 7852 20 no.lu hesabına yatırılacak olup, makbuzu teklif zarfı içerisinde ibraz edilecektir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde geçerlilik süresi 15.08.2020 tarihinden önce olmayacaktır.
4- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
5- İhale dokümanı İşletmemizden 150,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.
6- İhaleye girebilme şartları:
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
6.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
6.3. Belgelerin sunuluş şekli:
6.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
6.3.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
6.3.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
7. İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ ANKARA) da, tigem.gov.tr ve İdaremiz adresinde ücretsiz görülebilir. 
8. İhale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 05.05.2020 günü saat 14.00’a kadar Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilecek veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta ile gönderilecektir. Bu saatten sonra belirtilen servise ulaşan teklifler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılım olmaz veya verilen teklifler uygun görülmez ise ikinci ihale bir hafta sonra 12.05.2020 günü saat 14:00’te tekrar edilecektir. 
5. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve ihale Komisyonu huzurunda açılacaktır.
6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İDARENİN ADRESİ:
Kazımkarabekir  Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
Emince Köyü Tigem Mevkii Aralık IĞDIR
TEL : 0476 411 37 37
FAKS : 0 476 423 50 65

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.