ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tarih : 2020-07-22 / Kategori : Resmi İlanlar

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Reklam Alanı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 
1-İdarenin
a) Adı                    :IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
        BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi                    :Söğütlü, İrfan Cd. No:21, 76000 Merkez/Iğdır Merkez/Iğdır IĞDIR        MERKEZ/IĞDIR
c) Telefon ve faks numarası:4762807641 - 4762807650
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                     :2020-2021 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı    :Iğdır ili Merkez ilçesi milli eğitim müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına       alınan özel eğitim öğrenci/kursiyer/velilerin taşıma merkezi okul/kurum/    sınıflara 32 araç ve rehber personel ile 186 iş günü taşınması hizmet alım işi
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
      şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Iğdır Merkez Özel eğitim Uygulama Okulu, İlkokul-Ortaokul ve 
    Ortaöğretim Kurumları
ç) Süresi/teslim tarihi        :İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
d) İşe başlama tarihi        :31.08.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:17.08.2020 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)  :Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
. Kesin teminat mektubunun tarihi belirtilecek ve en az iş bitim tarihinden 3 ay sonrası tarihli istenecek. Bu kısımda taşıma merkezi okul/kurum ve bu okul/kurumlara bağlı güzergâhlar ile güzergâhlarda çalışacak araç kapasitesi ve sayısına liste halinde yer verilecektir. Bir güzergâhta farklı kapasitelerde birden fazla araç çalıştırılacaksa farklı kapasitedeki araçlar için güzergâhın yer aldığı satırın altına araç satırı ilave edilecektir. Bu listeye ihale ilanında da yer verilecektir.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası