SPORTİF VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ ALIMI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Tarih : 2020-08-24 / Kategori : Resmi İlanlar

SPORTİF VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ ALIMI  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Reklam Alanı

SPORTİF VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                               : 2020/425959

 
1-İdarenin
a) Adı                 : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi                 : Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Rektörlük Binası 3. kat 76000 IĞDIR               MERKEZ/IĞDIR
c)Telefon ve faks numarası:4762230010 - 4762230017
ç) İhale dokümanının görülebileceği
 ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                  : SPORTİF VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ ALIMI
b)Niteliği, türü ve miktarı    : Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İçin 9 Kalem
                                            Malzeme Alımı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
    şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünün Göstereceği Yere    Kurulumu yapılacak 
ç) Süresi/teslim tarihi      :Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 gün içerisinde teslimat yapılacaktır
d)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 31.08.2020 - 10:30
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 3. Kat İhale Salonu Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Teklif verecek İstekliler Türkiye Distribütörü veya Üretici tarafından verilmiş ürünleri satmaya ve desteğini vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belge/belgeleri teklif dosyalarında sunacaklardır.
Söz konusu belge/belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünler en az 2 yıl garantili olmalıdır. 10 Yıl Parça ve Servis Garantili Olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası