ÇIRAKLI KÖYÜ MERA ISLAH PROJESİ

Tarih : 2020-09-22 / Kategori : Resmi İlanlar

ÇIRAKLI KÖYÜ MERA ISLAH PROJESİ Reklam Alanı

 KAPSAMINDA ÇIRAKLI KÖYÜ SINIRLARIN İÇERİSİNDE BULUNAN MERALARA 1 ADET GÖLGELİK 1 ADET SIVAT 4 ADET TUZLUK, 10 ADET KAŞINMA KAZIĞI , 03 KM SU İSALE 

HATTI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-IĞDIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çıraklı Köyü Mera Islah Projesi kapsamında Çıraklı Köyü sınırların içerisinde bulunan meralara 1 adet gölgelik 1 adet sıvat 4 adet tuzluk, 10 adet kaşınma kazığı , 03 km su isale hattı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                          :2020/470941
1-İdarenin
a) Adı                          :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-IĞDIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
                                       KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi             :Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü (PTT KEP [email protected]) Emek Mah Fatih Cad. No 224 76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
c) Telefon ve faks numarası:4762275280 - 4762275282
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
 e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                          :Çıraklı Köyü Mera Islah Projesi kapsamında Çıraklı Köyü sınırların içerisinde bulunan meralara 1 adet gölgelik 1 adet sıvat 4 adet tuzluk, 10 adet kaşınma              kazığı , 03 km su isale hattı yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 adet gölgelik 1 adet sıvat 4 adet tuzluk, 10 adet kaşınma kazığı , 0.3 km su isale hattı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
              şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Çıraklı Köyü merası
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:01.10.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 51 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
BII. Grup İşler, BI. ve BII. Grubunun Dışındaki Bina İşleri. Arazi Rehabilitasyon çalışmaları, Mera Islah Çalışmaları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası