50 ADET SÜT SAĞIM MAKİNESİ ALIMI IĞDIR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2020-10-22 / Kategori : Resmi İlanlar

50 ADET SÜT SAĞIM MAKİNESİ ALIMI IĞDIR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Reklam Alanı


50 Adet Süt Sağım Makinesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası       :2020/558056

 
1-İdarenin
a) Adresi                   :Emek Mah.Vatan Sokak No:34 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762276344 - 4762276725
c) Elektronik Posta Adresi   :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
 internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :50Adet
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                   şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri       :Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ek-1 Hizmet Binası Deposu Emek        Mah. Vatan Caddesi No: 108
c) Teslim tarihi       :Yüklenici 20 gün içinde bir veya birkaç defada teslim edebilir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       :Emek Mah. Vatan Caddesi No:34 IĞDIR
b) Tarihi ve saati       :02.11.2020 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat Yeterlilik Belgesi
d) Aday veya isteklilerin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
Yukarıdaki belgelerden durumuna uygun olan belge veya belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamede belirtilen hususlar, ayrıca İhaleyi alan firmanın ilimiz sınırları içinde Yetkili Servis bulundurması zorunludur. Mevcut Servisi olanlar belgelerini ihale dosyasına bırakmaları, Servisi olmayanların ise Sözleşme süresine kadar Bir servis ile anlaşma yaparak sözleşme veya servis belgesini sunması gerekmektedir. Ayrıca 10 Yıl servis bulunduracağına dair taahhütname veya sözleşmenin süresinin 10 yıl olması gerekmektedir. 
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE Belgesi 
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Vereceği makinelerin Resim veya katalogları ihale dosyasına bırakacaktır.
4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
10 Yıllık Yedek Parça bulundurma ile ilgili taahhütname, TSE Belgesi,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emek Mah. Vatan Caddesi No:34 IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.