LİKİT PETROL GAZI, TİCARİ PROPAN SATIN ALINACAKTIR 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Tarih : 2019-04-18 / Kategori : Resmi İlanlar

LİKİT PETROL GAZI, TİCARİ PROPAN SATIN ALINACAKTIR 5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

LİKİT PETROL GAZI, TİCARİ PROPAN (45 KGLIK TÜPLERDE) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası           :2019/170934
 

1-İdarenin
a) Adresi       :5 INCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI       76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762271660 - 4762271662
c) Elektronik Posta Adresi   :[email protected]
ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :250.000 (İKİYÜZELLİBİN) KG. LİKİT PETROL GAZI, TİCARİ PROPAN       (45 KG.LIK TÜPLERDE) 
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari       şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri       :5’ inci Hd.A.K.lığıTşn.(Tük.)-320 Mal Saymanlığının yapacağı tebligata        göre günlük ihtiyaçlar nispetinde Tşn.(Tük.)-320 Mal Saymanlığı yiyecek       depolarına teslim edilecektir. Muayenesinin tamamlanmasını müteakip       Gökay, Telçeker, Ziyaret, Ortakent, Fehmi Altınordu, Gürbulak, Kozlu,       Aralık Tb. ve Bl. merkezlerine yüklenici araçları (idarenin istediği cins ve       miktarda araç) ile ücretsiz olarak istenilen birliğe teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi       :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İhale Dokümanının Eki olan ihtiyaç                     çizelgesi ve tedarik planında belirtilen tarihlerde işe başlanacaktır. 
       Sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi (ihtiyaç        listesinde belirtilen işe başlama tarihlerinden sonraki bir tarihte                     imzalanması) halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip o aya ait
       tebligatlar ilgili saymanlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici tarafından       alınmak zorundadır. Alınmadığı takdirde tebligat yapılmış sayılacak ve mal       getirmediği hallerde uygulanan cezai müeyyide uygulanacaktır. Teslimatlar       ihtiyaç listesinde belirtilen tarihe kadar devam edecektir. Teslim şartlarına                                 ilişkin ayrıntılı düzenlemeler, Sözleşme Tasarısı Madde 30.1 maddesinde       yer verilmiştir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       : 5’ İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI         76100 - MERKEZ / IĞDIR
b) Tarihi ve saati       :10.05.2019 - 15:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, “LPG Depolama ve Dağıtım Lisansı”na sahip olduğunu gösteren belgeyi veya istekli “LPG Depolama ve Dağıtım Lisansı” sahibinin  bayisi ise “Bayilik Yazısı” ve “Bayilik Sözleşmesi” ile bayilik yetkisi veren lisans sahibine ait “Depolama ve Dağıtıcı Lisansı”na sahip olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5’ İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI 76100 - MERKEZ / IĞDIR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5’ İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI 76100 - MERKEZ / IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.