TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tarih : 2019-04-25 / Kategori : Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI  BAKAN YARDIMCILIKLARI Reklam Alanı

IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN İHTİYACI İÇİN TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası          :2019/191414
 

1-İdarenin
a) Adresi                   :Emek Mah. Semayunt Cad. No:1 76100 merkez IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası :4762271502 - 4762260896
c) Elektronik Posta Adresi     :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı      :İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2019 YILI TOPLAM 64         KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari         şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri        :İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞ AMBARLARI
c) Teslim tarihi        :MAL TESLİMATLARI HAFTA İÇİ MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE        KURULUŞ MUAYENE KABUL KOMİSYONLARI KABULÜ VE GÖZETİMİ        ALTINDA KURULUŞ AMBARLARINA TESLİM EDİLECEKTİR. HAFTA       SONU VE MESAİ BİTİMİ SAATLERİ İÇERİSİNDE TESLİMAT 
       YAPILMAYACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       :Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Emek Mahallesi        Sema Yunt Cad. No:1
b) Tarihi ve saati       :09.05.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek  tüm mallara ilişkin ihale saatinden önce numune getirilecek olup, numune getirmeyen ve numunesi teknik şartnameyi sağlamayan isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Teknolojik Ürünler, Iğdır Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Teknolojik Ürünler, Tenzile Erdoğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Teknolojik Ürünler, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Teknolojik Ürünler, Iğdır Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü Teknolojik Ürünler kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Emek Mahallesi Semayunt Caddesi No:1 76100 - IĞDIR/MERKEZ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Emek Mahallesi Sema Yunt Cad. No:1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Iğdır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Iğdır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Zihinsel Engelliler Bakım Ve Rehabilitasyon Mrk-Iğdır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Tenzile Erdoğan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası