TASARIM BECERİ ATÖLYESİNE MALZEME SATIN ALINACAKTIR IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tarih : 2020-10-15 / Kategori : Resmi İlanlar

TASARIM BECERİ ATÖLYESİNE MALZEME  SATIN ALINACAKTIR IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  BAKAN YARDIMCILIKLARI Reklam Alanı


TASARIM BECERİ ATÖLYESİNE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        :2020/515547

1-İdarenin
a) Adresi                :Söğütlü, İrfan Cd.No:21,76000 Merkez/Iğdır Merkez IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762807641 - 4762807650
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:İlimiz Merkezde kurulacak olan tasarım beceri atölyesine donatım 
                                          malzemesi alımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                  şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                : Iğdır Merkez
c) Teslim tarihi                :Yer teslimine müteakip 60 gün içerisinde montaj işlemleri bitmiş olacak.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek-1 Şubesi
b) Tarihi ve saati    :03.11.2020 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Ürünler imalat hatalarına karşı 2 yıl garanti edilecektir. Ayrıca teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kullanıcıdan kaynaklanan hatalara karşı malzemeli teknik destek verilecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Ürünler imalat hatalarına karşı 2 yıl garanti edilecektir. Ayrıca teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kullanıcıdan kaynaklanan hatalara karşı malzemeli teknik destek verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde yapılan her türlü mobilya alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek-1 Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
DONATIMI VE YERLEŞİMİ YAPILACAK ATÖLYELERLE İLGİLİ YERLEŞİM PILANINA AİT İLGİLİ MİMARİ PLANLARI İDAREDEN( E-MAİL VEYA ELDEN) TESLİM ALARAK İHALEDEN ÖNCE RENDER VE 3D GÖRSEL ÇALIŞMALARINI İDAREYE ONAYLATARAK TEKLİF DOSYASINA BIRAKILACAKTIR.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası