TIBBİ CİHAZ ALIM İHALESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Tarih : 2018-02-13 / Kategori : Duyurular

TIBBİ CİHAZ ALIM İHALESİ   İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK  BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

TIBBİ CİHAZ ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası             :018/57134

1-İdarenin
a) Adresi        :TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. EĞİTİM SAĞLIK OCAĞI BİNASI KAT:2        76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası   :4762276200 - 4762276203
c) Elektronik Posta Adresi      : [email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       :TIBBİ CİHAZ ALIMI(3 KALEM)
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari        şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri        : IĞDIR DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi       :Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Firma Sözleşme İmzalanması         Akabinde İşe Başlama Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Cihazı İdarenin        Gösterdiği Yere Orijinal Ambalajları İle Sağlam Ve Eksiksiz Olarak Teslim                      Edecektir.Teslimat İçin Gereken Her türlü Şartlar Firma Tarafından 
       Karşılanacaktır. Firma Cihazı Monte Edecek Ve Tüm Malzeme Ve                      Aksesuarlarıyla Çalışır Durumda Teslim edecetir.Sözleşmenin süresi 
       sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 24 aydır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI        TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati        :23.02.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler UBB kayıtlarını ihale dosyasında sunulacaktır.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki , idaremizce alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Cihazlardan Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi şartı aranmayacaktır
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler Teklif edilen tıbbi cihazların teknik özelliğini gösteren katalog  veya broşürlerini ve teknik şartnameye bire bir cevaplarını içeren açıklamalarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.İhale sürecinde evrakların inceleme esnasında ihale komisyonu gerek gördüğünde tıbbi cihazlar için firmalardan tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Demostrasyon yapılması istenecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.