İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR DENEY SETLERİ ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Tarih : 2018-03-19 / Kategori : Duyurular

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR DENEY SETLERİ ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR DENEY SETLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
 İhaleye ilşkin ayrıntılı bilgler aşağıda yer almaktadır:
 İhale Kayıt Numarası        : 2018/122389 

1-İdarenin 
a) Adresi                                 : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE        BAŞKANLIĞI ŞEHİT  BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ 76000 IĞDIR        MERKEZ/IĞDIR 
b) Telefon ve faks numarası   : 4762230010 - 4762230017
 c) Elektronik Posta Adresi     : [email protected] 
ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın 
a) Nteliği, türü ve miktarı        : 5 Kalem/5 Kısım İnşaat Mühendsliği Laboratuvarı Deney Seti 
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari        şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri       : Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 
c) Teslim tarihi                       :Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 gün içerisinde teslimat yapılacaktır
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer       : Iğdır Ünversitesi Rektörlüğü İdar ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu        Rektörlük Binası 3. Kat Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır
 b) Tarih ve saati                    : 28.03.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenlen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgsine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlleri belrtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu belgelerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilglerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilşkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilşkin kriter belrtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
 a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgeleriden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeler sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdak belgeler ile tevsik edilir. 
 a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapaste Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojk ürün deneyim belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilşkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Iğdır Ünversitesi Rektörlüğü İdar ve Mali İşler Dare Başkanlığı Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır adresinden satın alınabilir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-mza kullanarak indirmeler zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Iğdır Ünverstesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerin, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verileceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birm fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir .
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itbaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
 İhale, Kanunun 38 nc maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.