IĞDIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Tarih : 2018-08-07 / Kategori : Duyurular

IĞDIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

         Bilindiği üzere Anayasa’nın Sosyal Güvenlik Hakkı başlıklı 60. maddesinde “ Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” denilmektedir. Bu hükümle sigortalılık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilme bir hak olarak anayasal düzeyde koruma altına alınmıştır.

 

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda; “Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir” denilmektedir.
İnsan yaşamının beşikten mezara kadar her döneminde; hatta kendisinden sonra geride kalan hak sahiplerinin yaşamlarında da yer alan SGK, işveren Sanayicilerimize sağladığı destekler kadar, çalışma hayatının diğer bir ayağını oluşturan sigortalılarımızın bugününü, yarını düşünmek ve geleceğini garanti altına almakla sorumludur.
Kayıt dışı istihdam, şikayet, denetim, ALO 170;
Kayıt dışı istihdamı, kayıt dışı ekonominin çalışma hayatında vücut bulmuş hali olarak basitçe ifade edebiliriz. Yani, kişilerin çalışmalarının gün ve(ya) ücret olarak sosyal güvenlik kurumlarına bildiriminin yapılmaması ya da eksik yapılması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kayıt dışı istihdam başta ülkemiz olmak üzere en gelişmiş ülkeler de dâhil günümüz dünyasının yadsınamaz bir gerçeğidir. Bu gerçek maalesef istihdamın unsurları açısından da giderek can yakıcı bir hal almaktadır. Taraflardan devlet, sistemi ayakta tutabilmek için alması gereken primlerden yoksun kalmakta, işçi, sosyal güvencesi olmadığı için sağlıklı yaşamdan, güvenli bir gelecekten mahrum kalmaktadır.
Bu noktada kayıt dışı ile mücadele büyük önem arz etmektedir.
Kurumumuzca Kayıt dışı İstihdam ile Mücadele konusundaki işlemlerin yürütülmesinde alınacak bilgi ve belgelerin alınma şekilleri, sorgulama usulleri ile sorgulama sonucuna göre ilgili birimlerce yapılacak iş ve işlemlerin ne şekilde yapılacağı, Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından yapılacak iş ve işlemler ile ALO 170 hattına gelen ihbar ve şikayetlerin şekli ve usulü kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
Buna göre; İl Müdürlüğümüzce sektörel bazlı denetimler Bakanlığımız ve Kurum Başkanlığımızdan alınan talimat ekindeki işyerlerine, ALO 170 hattına gelen ihbar ve şikayetlere ve diğer kamu kurumları, kolluk kuvvetleri vb. birimlerden gelen ihbar, şikayet ve yazılar ile doğrudan Kurumumuz evrak kaydına verilen ihbar ve şikayet dilekçelerine göre işlem yapılmaktadır.
ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi kanalıyla kayıt dışı istihdamla ilgili olarak gelen ihbar ve şikayetlerde, denetime elvermeyecek ölçüde eksik bilgiler içeren (örneğin ihbar veya şikayette işyeri adresine ilişkin bir bilgi olmaması) veya genel nitelikli (örneğin bir cadde veya iş hanındaki tüm işyerlerinin ya da Ülke genelinde yaygın şubeleri bulunan bir şirketin tüm şubelerinin denetlenmesine ilişkin) ihbar ve şikayetler işleme alınmamaktadır. 
Diğer kamu kurumları, kolluk kuvvetleri vb. birimlerden gelen ihbar, şikayet ve yazılar ile doğrudan ünite evrak kaydına verilen ihbar ve şikayet dilekçeleri; işyeri sicil numarası belirtilmiş olup olmadığına bakılmakta, 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununun 4 üncü maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;
a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan (Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.) herhangi birini taşımayanlar,İncelenemezler.” Hükmüne yer verilmiştir. 
Buna göre gelen ihbar/şikayet dilekçeleri, ilgili servislerimizce 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan şartları taşıyıp taşımadıkları hususunda incelemeye tabi tutularak kanunda sayılı şartları taşıyanlar işleme alınmaktadır.
Bu bağlamda, 2018 yılı içinde, gelen 349 ihbar ve şikayetten 152 adedi rapora bağlanmış, 20 adedi yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı iade edilmiş olup, 177 adedinin işlemi sürmektedir.
Denetimler sırasında 350.358,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Kurumumuzun Denetim Standartları başlıklı 2013/05 sayılı genelgesinde:
Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları;
“-İşverenin, aracının ya da sigortalıyı gecici olarak devir alan işverenin ve işyerinin meslek sırları, çalışma şartları, ekonomik ve ticari durumları hakkında, inceleme, denetim, tarama ve tespitleri sırasında gördükleri ve öğrendikleri hususları gizli tutarlar; bilgi aldıkları, ihbar veya şikayette bulunan kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklayamazlar.
-Kendileri ile çıkar birliği bulunanlar veya üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımı olanlar yahut tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak şekilde uyuşmazlık, husumet gibi halleri olan işveren, aracı ya da sigortalıyı geçici olarak devir alan işveren, sigortalı veya hak sahipleri ile ilgili işlere bakamazlar. Bu kişilerle ilgili işlerin verilmesi halinde durumu yazılı olarak derhal il müdürüne bildirirler.
-Denetime gidecekleri yerleri açıklayamaz, yaptıkları görevle ilgili işlemler hakkında yetkili makamlardan başkasına bilgi veremezler.” hükümleri yer almaktadır.
Saygıyla duyurulur.
 
                            Emin ÖZTÜRK
                      Sosyal Güvenlik İl Müdürü

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.