AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 2019 MALİ YILI İÇİN TOPLAM: 28000 LİTRE AKARYAKIT MOTORİN (DİĞER ) DİZEL ALIMI İŞİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARD

Tarih : 2019-02-21 / Kategori : Duyurular

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 2019 MALİ YILI İÇİN TOPLAM: 28000 LİTRE AKARYAKIT MOTORİN (DİĞER ) DİZEL ALIMI İŞİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARD yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarımızın 2019 mali yılı için Toplam:  28000 Litre Akaryakıt Motorin (Diğer ) Dizel alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası          :2019/69800

1-İdarenin
a) Adresi      :Emek Mah. Semayunt Cad. No:1 76100 merkez IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762271502 - 4762260896
c) Elektronik Posta Adresi    :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı      :Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların         2019 Mali yılı için Toplam : 28.000 Litre Motorin(Diğer) Dizel Alımı 
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari        şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri        :Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü; 3.000 Litre, Iğdır Bakım        ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 6.000 Litre, Tenzile Erdoğan Bakım        ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 5.000 Litre, Sosyal Hizmet Merkezi  Müdürlüğü 6.000 Litre ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü        3.000 Litre ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 5.000 Litre
c) Teslim tarihleri        :Teslimat aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. Yüklenici Firma ihale konusu akaryakıtı 15/03/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında, idarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyder pey şeklinde teslim edecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :Emek Mah. Sema Yunt Cad. No:1
b) Tarihi ve saati        :28.02.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini teklifi ile birlikte ibraz edecektir
3-İstekli Türkiye’de bulunan OTTS’ye sahip akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren açık adresli ve telefon numaralı listeyi bayisi bulunduğu akaryakıt firmasına onaylatarak teklifi ile beraber idare’ye verecektir. 
4) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
5)5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; EPDK’dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı,
6) İsteklinin bağlı bulunduğu İlgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Emek Mahallesi Semayunt Caddesi No:1 76100 - IĞDIR/MERKEZ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ Emek Mah. Sema Yunt Cad. No:1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.