IĞDIR AŞAĞI KARASU VE TAŞKIN KORUMA SINIR GÜVENLİĞİ 1 KISIM İNŞAATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2019-05-31 / Kategori : Resmi İlanlar

IĞDIR AŞAĞI KARASU VE TAŞKIN KORUMA SINIR  GÜVENLİĞİ 1 KISIM İNŞAATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Reklam Alanı

Iğdır Aşağı Karasu ve Taşkın Koruma Sınır Güvenliği 1 Kısım İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             :2019/266102

1-İdarenin
a) Adresi                    :Örnek Mahallesi A. Gaffar OKKAN Bulvarı 36200 KARS MERKEZ/KARS
b) Telefon ve faks numarası :4742125804 - 4742125811
c) Elektronik Posta Adresi    :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı       :18 km servis yolu, 13 km drenaj kanal, 4 adet kemer köprü, 5 adet          menfez , 550 m koruge boru döşenmesi, 1 adet bilgisayar,proje Ayrıntılı        bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden        ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        :Iğdır Aşağı Karasu Dilucu Bölgesi
c) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi         yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi       :Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       :Örnek Mahallesi KARS
b) Tarihi ve saati       :24.06.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-9 Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme ‘’fiyat’’ ile ‘’kalite nitelik puanı’’ olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat Puanı (FP) (60 Puan)
Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
FP= (Fmin/F) x 60 formulü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (fiyat puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder. 
A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 Puan)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması (40) tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın, isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (F) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite nitelik puanlaması için örnek:
A.001 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat 100 TL
İSteklinin toplam teklif fiyatı (F): 2000 TL olsun,
Y (% oran) = ( iş kalemi için teklif edilen bedel /F) x 100 = (100/2000)*100= 5,00
Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 65- % 67 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.
Ekanomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsur olarak değerlendirmeye alınacak iş kalemleri ve puanlama esasları
 

Sıra No İş Kalemi No İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı İş Kaleminin Adı ve Kısı Açıklaması  Verilecek itelik (KNP)  Kalite                                                                                                                                                  Puanı

1           A.001          Servis Yolu Yapılması            % 65 eşit ile % 67 eşit ve arasında ise  10 Puan
2           A.002          Her Türlü Zeminde                 % 7 eşit ile % 7,5 eşit ve arasında ise   6 Puan
      Her Çeşit Kazı Yapılması
3            A.003        1000 mm’lik Koruge Boru        %1,5 eşit ile % 2 eşit ve arasında ise  1 Puan
                               Temin Edilerek Montajının Yapılması
4           A.004         Beton santralinde üretilen veya
                  satın alınan ve beton pompasıyla 
     basılan, C 30/37 basınç dayanım 
                               sınıfında beton ile Menfez Betonu 
     dökülmesi (beton nakli dahil)        %2,5 eşit ile % 2.8 eşit ve arasında ise 5 Puan
5          A.005          Beton santralinde üretilen veya satın alınan
                                ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım 
                                sınıfında Kemer Köprü beton dökülmesi (beton nakli dahil) 
                                 Betonarme Betonu Yapılması  %11,5 eşit ile % 12 eşit ve arasında ise   7 Puan
6          A.006            Her Türlü Ölçüm, Harita,  
      Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay
     Projeleri İşleri                     %0,5 eşit ile % 0,9 eşit ve arasında ise 1 Puan 
 7         A.  007        İnce Nervürlü Betonarme  Demirinin
                              (Ø 8.- Ø 26 mm) Bükülmesi ve 
                              Yerine Konulması                          %8,5 eşit ile % 9 eşit ve arasında ise 7 Puan
8          A.008          İş İstasyonu (Bilgisayar) Temini ve 
                                İdareye Teslimi       %04 eşit ile % 0,7 eşit ve arasında ise 3 Puan
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü KARS adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00 (16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası