(A) IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İRTİFAK İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI

Tarih : 2019-06-20 / Kategori : Resmi İlanlar

(A)    IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İRTİFAK İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI Reklam Alanı

(A)    IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İRTİFAK İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI

Sıra Dosya  İl/İlçe/Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2)  İrtifak Hakkı Tesis Amacı Cinsi İmar Durumu İlk Yıl İrtifak Bedeli (TL)  Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi

Saati  1 76030200025 Iğdır İli / Karakoyunlu İlçesi / Taşburun Köyü - D.H.T.A  93.023,59 m2  Beton Santrali, Eğitim, Ticari, Sağlık, Turizm, Sanayi, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal, Kültürel vb. Tesisler Yapılmak Amacıyla. Arazi İmarsız  65.250,00 TL 19.575,00 TL 14.06.2019 11:00

 

 

 

(B) IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) KİRALAMASI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI

Sıra

Dosya

İl/İlçe/Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Ek Teminat (TL)

Kiralama Amacı

İhale Tarihi

Saati

1

76010100964

Iğdır İli / Merkez İlçe/ Baharlı Mahallesi

12

1

1.203,00 m2

Bahçeli Kargir Ev

Resmi Hizmet Alanı

20.000,00 TL

6.000,00 TL

10.000,00 TL

Otopark

14.06.2019

10:30

 

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, (A) bölümünde bulunan taşınmaz malın irtifak ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g Maddesi uyarınca pazarlık usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden ve yine yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen (B) bölümünde bulunan taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden  Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) toplantı odasında toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır.

2- Yapılacak ihalelere ait şartname mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar;

                     a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. ve 27. Maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Geçici teminata ait belge Iğdır Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankasındaki 10005966 no.lu tahsilat hesabına ihale saatinden önce yatırılarak ibraz edilmesi; Teminat belgesine katılımcının Adı Soyadı, Milli Emlak Müdürlüğü İhalesi için yatırıldığının listedeki dosya numarası ile belirtilerek yatırılması gerekmektedir.)

                  b) Tebliğ için Türkiye’de adres göstermelerini,

                  c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanının fotokopisini vermeleri ve aslını veya onaylı örneğini ibraz etmeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri, Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.

4- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. Komisyon sorumlu değildir.

5- İrtifak Hakkı İzni verilecek alan üzerinde 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı tesis izni verilecektir. İleride lehine irtifak hakkı tesis izni verilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, terk, tevhit ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, projelerin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak Ön İzin/İrtifak hakkı tesis izni ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedelin %20 si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süreyle ön izin verilecektir. (Ön izin bedeli, ihale bedelinin; Birinci ve ikinci yıl %20, üçüncü yıl %30, dördüncü yıl %40 olarak belirlenir.)

6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://igdir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Tel (476) 227 67 04

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.