1 ADET İDARİ VE 4 ADET LOJMANIN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - IĞDIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2019-08-09 / Kategori : Resmi İlanlar

1 ADET İDARİ VE 4 ADET LOJMANIN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - IĞDIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Reklam Alanı


1 Adet İdari bina ve 4 adet Lojmanın Doğalgaz dönüşümü yapımı işi 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası            :2019/320747

 
1-İdarenin
a) Adresi       : Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü (PTT KEP [email protected])         Emek Mah Fatih Cad. No 224 76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası  : 4762275280 - 4762275282
c) Elektronik Posta Adresi     : [email protected]
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı     : 4 adet lojman ve 1 adet İdari bina Doğalgaz Dönüşümü yapım İşi Ayrıntılı       bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden       ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer       : Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü Yerleşkesi
c) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi 
                         yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi       : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        : Orman İşletme Müdürlüğü ,Karaağaç Mahallesi, Stad caddesi No:24           Merkez IĞDIR
b) Tarihi ve saati        : 26.08.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Doğalgaz piyasası iç tesisat yönetmeliği gereği “Müşteri tarafından yapılan iç tesisatın proje onayı, yapım uygunluk kontrolü ve işletmeye alınması dağıtım şirketinin yükümlülüğündedir” “Doğalgaz dönüşüm işine başlamadan önce işi yapacak olan firmanın Iğdır SERHAT Dogalgaz dağıtım şirketinden alınmış İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası alınması ve sertifika sahibi firmanın tesisat projesini doğalgaz dağıtım şirketine onaylatması gerekmektedir. Proje onay, kontrol, test ve işletmeye alma bedelleri yüklenici firmaya aittir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer İş Gruplaı tebliğinde (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ nde belirtilen (C) IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi:
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.